Webové stránky v rekonstrukci
Webové stránky v rekonstrukci

Platby

Dítě s celodenní docházkou 700 Kč měsíčně (letní provoz: 350 Kč měsíčně)

Pokud je dítě přijato k povinné předškolní docházce, je vzdělávání v mateřské škole poskytováno bezúplatně, a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. To znamená, že tyto děti neplatí školné, ale jen stravné.

Číslo účtu pro úhradu školného: 51 – 649 633 0237 / 0100, specifický symbol 4

Při platbě VŽDY uvádějte variabilní symbol, sdělen Vám bude vedoucí školní jídelny.

Platbu je nutné uhradit nejdéle do 15. dne měsíce na měsíc příští.


Osvobození (prominutí) od úplaty za vzdělávání

 1. Úplata bude prominuta:
  • zákonnému zástupci dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
  • zákonnému zástupci nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
  • rodiči, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo
  • fyzické osobě, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.
 2. Úplata bude plátci prominuta na základě písemné žádosti doložené potvrzením z Úřadu práce s názvem „Potvrzení pro účely osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole“ a tato žádost společně s potvrzením bude doručena ředitelce školy.
 3. Žadatel je povinen písemně informovat ředitelku školy ve lhůtě 8 dnů školy o veškerých změnách rozhodných pro prominutí úplaty za vzdělávání.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít